John Schneider, Thom Bresh-3656-2Kenny Olson-2838-2Kenny Olson-3469-2Kenny Olson-3473-Edit-2Kenny Olson-3509-Edit-2Phil Keaggy-3122-2